27-08-2020 Wet natuurbescherming Bossingschaaf 20 – ‘De Heldin/De Stelling’ te Zaandam

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan Woonfront-de stelling Zaandam BV voor de sloop van een kantoorpand, de bouw en exploitatie van 450 appartementen (410 in het goedkope en middensegment en 40 dure koopappartementen) met commerciële plint (680 m2 bvo) en een parkeergarage met 413 parkeerplaatsen aan de Bossingschaaf 20 – ‘De Heldin/De Stelling’ te Zaandam. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’, ‘Polder Westzaan’ en ‘Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder’.

Inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.308335) liggen van 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Meer informatie

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.308335 te vermelden.

Beroep

Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (088) 3616100.

Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (088) 3616100.