27-08-2020 Wet natuurbescherming J.J. Allanstraat 350, Westzaan

Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Maatschap BEKA Vlees voor het aanleggen
van dammen en bruggen alsmede het wijzigen van een veehouderij aan de J.J. Allanstraat 350 te Westzaan. De vergunningaanvraag heeft betrekking op o.a. de Natura 2000-gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld
& Twiske’, ‘Polder Westzaan’ en ‘Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder’.


Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD. 279852) liggen met ingang vanaf 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN),
Dampten 2 te Hoorn. Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn te raadplegen op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel. 088-1021300.


Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij
die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.279852 te vermelden.