30-04-2019 Wet Natuurbescherming Oostdijkje 7, De Rijp

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 29 april 2019 bekend gemaakt dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan Fa. Zijp/Melse voor het uitbreiden van een veehouderij aan het Oostdijkje 7 in De Rijp. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied het Natura 2000-gebied ‘Eilandspolder’.

           

Inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 263902) liggen vanaf 11 juni tot en met 25 juni 2019 ter inzage bij de RUD NHN Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088-10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.rudnhn.nl.

 

Beroep

Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u uiterlijk tot en met 25 juni 2019 schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.

Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.

 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer 263902 te vermelden.