30-10-2020 Wet natuurbescherming Kennemerboulevard, IJmuiden