Noord-Holland vergoedt landbouwschade door kraai, duif, kauw, konijn en spreeuw

De provincie Noord-Holland vergoedt tijdelijk de schade aan agrarische gewassen die veroorzaakt wordt door zwarte kraai, houtduif, kauw, konijn en spreeuw. Momenteel is er voor deze soorten geen geldend faunabeheerplan, waardoor het niet is toegestaan deze soorten te schieten.

Het faunabeheerplan Algemene Soorten wordt momenteel opgesteld door de Faunabeheereenheid Noord-Holland. Om schade aan agrarische gewassen te voorkomen is landelijk bepaald dat, onder voorwaarden, op de zwarte kraai, houtduif, kauw, konijn en spreeuw mag worden geschoten. Dat mag echter alleen op basis van een door de provincie goedgekeurd Faunabeheerplan.

In hun nieuwsbrief van 28 februari 2017 spreekt de Faunabeheereenheid Noord-Holland de verwachting uit dat het Faunabeheerplan Algemene Soorten uiterlijk 5 april ter vaststelling aan de provincie kan worden gestuurd. De provincie heeft dan nog minimaal vijf weken nodig om het plan aan de Wet natuurbescherming en de provinciale verordeningen en beleidsregels te toetsen, af te stemmen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en een advies op te stellen voor het college van Gedeputeerde Staten.

Pas na de formele vaststelling van het Faunabeheerplan Algemene Soorten door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland kan weer gebruik worden gemaakt van de landelijke vrijstelling. Tot die tijd vergoedt de provincie een tegemoetkoming in de schade aan agrarische gewassen die door de zwarte kraai, houtduif, kauw, konijn en spreeuw wordt veroorzaakt. De afhandeling van de schades is in handen van het Faunafonds/BIJ12. De gebruikelijke regels zijn daarbij van toepassing.

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zal tot die tijd conform dit bericht handhaven.