Deze zomer geactualiseerd rekenmodel voor stikstofdepositie

Rijk en provincies hebben gezamenlijk afgesproken om tot die tijd geen toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden.

Rijk en provincies hechten veel belang aan een landelijk en eenduidig rekenmodel voor het berekenen van de neerslag van stikstof (stikstofdepositie). Om dit mogelijk te maken komt er een nieuwe versie van AERIUS Calculator die landelijk wordt voorgeschreven als rekeninstrument voor de toestemmingsverlening.

Uniform beoordelen
Om daarnaast te zorgen voor uniformiteit bij de toestemmingsverlening, hebben provincies en Rijk afgesproken om een gezamenlijk beleids- en beoordelingskader vast te stellen. Dit om zorgvuldig om te gaan met de uitspraken van de Raad van State en vergunningsaanvragen zo eenduidig mogelijk te laten beoordelen. Dit gebeurt fasegewijs. Het streven is de aangepaste versie van AERIUS Calculator aan voor september beschikbaar te stellen, inclusief een beoordelingskader en handreiking voor intern salderen.

Actueel rekenmodel
Met het beschikbaar komen van deze geactualiseerde versie van de calculator is het mogelijk om de effecten van activiteiten zoals landbouw, wegen en woningen te berekenen, zodat initiatiefnemers zich kunnen voorbereiden op toekomstige vergunningaanvragen. Deze versie van Calculator is nog niet geschikt voor mechanisch geventileerde stallen. Later dit jaar volgt een volgende versie AERIUS Calculator, die geschikt is voor deze stallen.

Inzet is dat in het najaar het beoordelingskader voor vergunningaanvragen gebaseerd op extern salderen of op een ADC-toets beschikbaar kan worden vastgesteld. Vergunningaanvragen hiervoor zullen op basis van dit nog op te stellen beoordelingskader worden beoordeeld.

 

Bron: Bij12