Langere beslistermijn aanvraag natuurvergunning vanwege UOV

Als u een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming doet of heeft gedaan, wordt deze aanvraag voortaan behandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV). Hierdoor geldt een beslistermijn van 6 maanden, een langere beslistermijn dan op grond van de Wet natuurbescherming geldt. Stuur uw aanvraag dus ruim op tijd in om vertraging te voorkomen!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 14 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1507) een uitspraak heeft gedaan die verplicht tot het volgen van de UOV. Hierop zijn geen uitzonderingen (meer) mogelijk. 

Door de toepassing van de UOV geldt een langere beslistermijn dan op grond van de Wet natuurbescherming. Hierdoor kan de definitieve besluitvorming over lopende aanvragen langer duren. Aan belanghebbenden moet namelijk gedurende 6 weken de mogelijkheid  worden geboden een zienswijze op het ontwerpbesluit te geven. 

Bij de planning van projecten is het dus van belang dat rekening wordt gehouden met de beslistermijn van 6 maanden. Om vertraging in uw project te voorkomen, adviseren wij u tijdig een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming te doen. 

De bezwarenprocedure onder de Wnb, die gemiddeld 3 tot 4 maanden duurt,  is door de toepassing van afdeling 3.4 Awb niet van toepassing. Tegen het definitieve besluit staat rechtstreeks beroep bij de rechtbank Noord-Holland open.