Geluid in Omgevingswet: Nieuwe verplichtingen, maar ook meer vrijheid

Met de komst van de Omgevingswet verandert er veel met betrekking tot het aspect geluid. Gemeenten krijgen te maken met (nieuwe) verplichtingen, maar krijgen tegelijkertijd veel beoordelingsvrijheid om geluid ‘passend’ te regelen.

De huidige landelijke geluidnormen komen te vervallen. Gemeenten bepalen namelijk straks zelf de normen om geluidgevoelige gebouwen tegen geluid van bedrijven te beschermen. Die normen nemen zij op in hun te ontwikkelen omgevingsplan. Deze werkwijze biedt meer ruimte voor lokale gebiedsgerichte bescherming van  inwoners en bovendien meer maatwerkmogelijkheden voor bedrijven. 

Verzamelen maar!Geluidscherm woningen2

Geluidproductieplafonds (GPP’s) voor (gezoneerde) industrieterreinen, provinciale wegen en spoorwegen moeten voorkomen dat de belasting op geluidgevoelige gebouwen, zoals woningen, onbeheerst groeit. 
Op gemeentelijke en waterschapswegen moet bovendien de basisgeluidemissie (BGE) worden berekend, die vervolgens vijfjaarlijks wordt gemonitord. Deze BGE bestaat uit een verzameling van gegevens zoals etmaalintensiteiten, voertuigverdelingen, maximumsnelheden en wegdekverhardingen. Het verzamelen van deze gegevens kost tijd en vergt een investering. Maar wel een belangrijke investering. De gegevens vormen namelijk ook de basis van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Op tijd beginnen met verzamelen dus! 

Uniforme gegevens

Alle betrokken overheden sluiten hun systemen aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Via dit ‘omgevingsloket’ kunnen meldingen en aanvragen voor initiatieven in de leefomgeving worden gedaan en kan men direct zien wat wel of niet is toegestaan. Geluid(bron)gegevens van alle gezoneerde industrieterreinen, wegen, spoorwegen en later ook van windturbines, luchtvaart en schietterreinen zijn te vinden in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), een onderdeel van het DSO. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet is de CVGG klaar voor het aanleveren en ontsluiten van geluidgegevens. De voorziening wordt dus in een overgangsperiode van enkele jaren steeds meer gevuld.

Het doel is uiteindelijk om geluidgegevens voor iedereen op één plaats, laagdrempelig en uniform beschikbaar te stellen.

OD NHN is er voor u

Relevante actuele data verzamelen, een omgevingsvisie en een omgevingsplan met geluidsregels ontwikkelen, keuzes maken ten aanzien van de ‘Bruidsschatregels’, GPP-systematiek uitrollen, BGE’s secuur vaststellen, er komt nogal wat op de gemeentelijke bordjes terecht. Lees er uitgebreid over in ons Infoblad ‘Geluid in de Omgevingswet’. De Omgevingsdienst staat de gemeenten bij alle aspecten graag ten dienste. Vragen? Bel met onze omgevingsadviseurs Marianne de Hoop of Eric Allard, of met onze adviseurs Geluid via 088 102 1300 of mail naar postbus@odnhn.nl