Lokaal maatwerk mogelijk bij hergebruik grond en baggerspecie

In Noord-Holland Noord wordt door gemeenten in clusters samengewerkt om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen bij de uitvoer van het Besluit bodemkwaliteit. Op die manier kunnen zij normen vaststellen, die strenger of soepeler zijn dan de landelijke (generieke) normen.

Het project is geïnitieerd en wordt begeleid door de RUD NHN. Het heeft als voordeel dat lokaal maatwerk mogelijk is. Op die manier kunnen gemeenten beter sturen op het beschermingsniveau en de toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie. Ook kunnen zij afwijkende (strengere) percentages stellen aan toegestane bijmengingen met bodemvreemd materiaal.

HergebruikBodemmachine

Het Besluit bodemkwaliteit regelt het hergebruik van grond en baggerspecie, waarbij wordt gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik. Wel moet worden vastgehouden aan het basisprincipe van het Besluit: de kwaliteit van grond die wordt toegepast moet altijd geschikt zijn voor de functie die het gebied heeft en/of in de toekomst zal krijgen.

Kwaliteit

Om gebiedsspecifiek beleid te kunnen voeren, moet een gemeente aangeven wat het huidige of toekomstige gebruik is van de grond (bodemfunctieklassenkaart) en wat de huidige kwaliteit van de bodem is in een bepaald gebied(bodemkwaliteitskaart). Daarnaast moet een nota bodembeheer worden opgesteld, waarin het gebiedsspecifiek beleid is uitgewerkt. De RUD NHN heeft daarvoor een standaard opgesteld waarin gemeenten hun eigen keuzes konden maken.

Vordering

Bij de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Texel is vaststelling van de kaarten en nota in 2016 afgerond. Bij de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec hoeft alleen nog de nota bodembeheer te worden vastgesteld. Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben de kaarten klaar en zijn inmiddels gestart met het opstellen van de nota.

Voor een optimaal gebruik van de kaarten en nota is ook een interactieve bodemkwaliteitskaart gemaakt. Klik daarvoor op deze link.