Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden zijn afvalstoffen die zware metalen, polychloorbifenylen (PCB's) of (landbouw)chemicaliën bevatten. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen en accu's behoren tot het gevaarlijke afval.

Afvalbak vierkantVoor andere stoffen zoals bijvoorbeeld oplosmiddelen en beitsbaden, geldt dat deze in bepaalde samenstellingen worden gerekend tot de gevaarlijke stoffen. De Europese lijst afvalstoffen (Eural) biedt een overzicht van alle afvalstoffen en geeft per stof aan of al dan niet sprake is van gevaarlijk afval. Radioactief afval is weliswaar gevaarlijk, maar valt niet onder gevaarlijk afval. Hiervoor gelden aparte regels (zie dossier Straling).

Chemisch en gevaarlijk afval
 

In het algemeen moet gevaarlijk afval naar categorie gescheiden opgeslagen, ingezameld en bewerkt of verbrand worden. Vanwege de schadelijke bestanddelen mag gevaarlijk afval niet bij het gewone afval. Klein gevaarlijk afval van huishoudens wordt klein chemisch afval of KCA genoemd. Klein gevaarlijk afval van bedrijven wordt aangeduid als Klein gevaarlijk afval (KGA).