Afval en ondernemen

Het uitgangspunt van de Wet milieubeheer is de bescherming van het milieu. Dat houdt ondermeer ‘de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen’ in. Daarmee bestaan regels die u verplichten om doelmatig om te gaan met uw afvalstoffen.

Afvalbak vierkantZo wordt van u verwacht dat u maatregelen treft om het mogelijk ontstaan van afval te voorkomen of te beperken. Afvalstoffen die via de lucht vrijkomen, zogenaamde emissies, dient u ook zoveel mogelijk te voorkomen. U bent verplicht uw bedrijfsafval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen en af te geven aan een afvalinzamelingbedrijf.

De  Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) kan tijdens een bedrijfsbezoek nagaan of binnen uw bedrijf mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afval te verminderen of te voorkomen. Ook kan de OD NHN controleren of u uw bedrijfsafval gescheiden houdt.