Afvalwater

Directe lozingen

Het bevoegde gezag voor directe lozingen is de waterkwaliteitsbeheerder. Voor de regionale wateren is dit in ons gebied het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en voor het hoofdwatersysteem Rijkswaterstaat IJsselmeer (RWS). Zij beoordelen of voor de afvalwaterlozing een watervergunning in het kader van de Waterwet nodig is. Dit was voorheen een lozingsvergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Het aanvragen van een watervergunning en het verrichten van handelingen in het watersysteem gaat via het Omgevingsloket Online (OLO). Bekijk deze link voor meer informatie.

Water met boomblad Indirecte lozingen

Met de inwerkingtreding van de Waterwet (22 december 2009)  zijn de indirecte lozingen komen te vallen onder de Wet milieubeheer en is de gemeente bevoegd gezag geworden.

Voorschriften voor de indirecte lozingen binnen inrichtingen staan in het Activiteitenbesluit of wanneer het bedrijf een omgevingsvergunning "milieu" heeft in de voorschriften bij deze vergunning. Voor een twintigtal zogenoemde "grote lozers" werd dit voorheen geregeld in een Wvo-vergunning. Voor indirecte lozingen buiten inrichtingen dient een ontheffing in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Voor een aantal indirecte lozingen bij bodemsanering en proefbronneringen (bijvoorbeeld tankstations, scheepswerven) kan volstaan worden met een melding in het kader van het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering.
Op 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking getreden. Bekijk deze link voor meer informatie.