Voorkomen bedrijfsafval

Verschillende manieren zijn er om de hoeveelheid bedrijfsafval te voorkomen of te beperken.

Mogelijkheden daartoe zijn:

  • het gebruik van andere grond- en/of hulpstoffen
  • het toepassen van een andere technologie
  • optimaliseren afvalstromen
  • intern hergebruik van afval en emissies
  • productwijziging

Onderzoek naar mogelijkheden van afvalpreventie

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen, kunt u een zogenaamd preventieonderzoek uitvoeren. Daarbij worden de processen en activiteiten van uw bedrijf doorgelicht en wordt een preventieplan opgesteld. In het preventieplan zijn de te nemen maatregelen op hun haalbaarheid onderzocht. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Hulpmiddel voor bedrijven bij afvalpreventie

De Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven (PDO9) geeft het toetsingskader aan de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Uit de Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven volgt dat afvalpreventie relevant is als jaarlijks meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval of meer dan 25 ton bedrijfsafval vrijkomt. Deze ondergrenzen gelden voor zowel vergunningplichtige als 8.40-amvb-bedrijven. Bedrijven die boven een van deze grenzen uitkomen, moeten aandacht aan afvalpreventie binnen het bedrijf besteden.

Dat houdt in dat bedrijven de redelijke maatregelen moeten treffen. Afvalpreventiemaatregelen zijn redelijk als ze een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder en er geen andere (niet-financiële) redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering, of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment.

Hier kunt u direct de handreiking downloaden.