Samenwerking overheden en ondernemers steeds belangrijker

De opslag en het composteren van agrarisch groenafval heeft vaak tot verontreiniging van bodem en/of oppervlaktewater geleid. Door gedegen voorlichting en goede samenwerking tussen overheden en agrariërs, is deze problematiek nu aangepakt. HHNK, OD NHN en de milieupolitie vertellen over hun gezamenlijke project.
De drie projectmedewerkers

Wat was de aanleiding voor het project?
“Tijdens surveillance in de kop van Noord-Holland viel het mij op dat er veel opslagen van vaste mest en bloembollenafval waren’’, aldus Luc de Vries van de milieupolitie. Hij zag geregeld enorme hopen met grote, bruine, stinkende plassen eromheen. De Vries: ,,Ik ben toen in de regelgeving gedoken om te kijken waar dergelijke opslagen aan moeten voldoen. Ook heb ik contact gezocht met het HHNK en de OD NHN om te vragen hoe zij het toezicht hadden geregeld bij dit soort opslagen. We concludeerden dat deze problematiek niet altijd op de juiste manier werd aangepakt.’’


Het is dus een gezamenlijk project geworden. Waarom deze aanpak?
Mieke Westerkamp van de OD NHN: “In de praktijk blijkt dat bij de opslag en het composteren van agrarisch groenafval, vooral wanneer dat niet goed gaat, de bodem en/of het oppervlaktewater verontreinigd raken met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Omdat de OD NHN namens de gemeenten bevoegd gezag is voor de bodem, het HHNK voor het oppervlaktewater en de milieupolitie het strafrechtelijke traject ondersteunt, lag samenwerking voor de hand. Door gezamenlijk op te trekken konden we veel efficiënter werken en hoefden we ondernemers minder vaak te belasten met controles.”

Jack Voeten van het HHNK vult Westerkamp aan: “Tijdens controles spraken we met agrariërs en al gauw werd duidelijk dat de regelgeving bij veel ondernemers niet bekend was, of zo onduidelijk dat voor hen de regels niet uitvoerbaar waren.’’ De partijen besloten daarom sterk in te zetten op goede voorlichting. Voeten: ,,We hebben overleg gehad met de brancheorganisaties KAVB en LTO Noord, de OD NHN en de milieupolitie. In dit gezamenlijk overleg is toen besloten om bedrijven per brief te informeren over de regels. Binnen de projectgroep zijn daarnaast zelfscans (zie downsloads onderaan artikel) ontwikkeld, waarmee de ondernemer zelf kan kijken of zijn opslag aan de regels voldoet. Verder hebben we presentaties verzorgd bij studieclubs en ledenavonden van LTO Noord en de KAVB. Deze brancheorganisaties hebben ook ingezet op het actief informeren van hun leden door middel van nieuwsbrieven en informatieavonden. Juist die onderlinge samenwerking heeft bijgedragen aan een succesvol project.”

Handhaver bij composthoop

Tevreden met het resultaat nu het project is afgelopen?
Mieke Westerkamp: “Ja, afgelopen jaar hebben we in nagenoeg alle gemeenten binnen het werkgebied van de OD NHN controles uitgevoerd en we kunnen zeggen dat we veel minder overtredingen zien in het veld. De meeste hopen zijn afgedekt of het groenafval wordt naar een vergister gebracht. Dat stukje bewustwording bij de ondernemers is een mooi resultaat. Natuurlijk blijven we ook na afloop van het project toezicht houden op de naleving van de regels.”

Jack Voeten benadrukt dat het om het eindresultaat gaat: “We willen af van het wijzende vingertje en het uitschrijven van bekeuringen. Het doel - een schone bodem en schoon oppervlaktewater - staat hierbij centraal. Dat kunnen we alleen samen met de betrokken organisaties en  ondernemers bereiken.’’

De projectaevaluatie kunt u hieronder downloaden.

Terug naar de nieuwsflits   - Evaluatierapport composteren

Zelfscan composteren  - Zelfscan opslag agrarische bedrijfsstoffen