Controles

De inspecteurs van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voeren verschillende soorten controles uit. In deze rubriek leest u welke dit zijn en hoe u zich eventueel hierop kunt voorbereiden.

 • Bevoegdheden toezichthouder

  De Algemene wet bestuursrecht (art. 5:15 - 5:19) geeft een toezichthouder bepaalde bevoegdheden. Welke dat zijn kunt u hier lezen.

 • Sancties

  Als een bedrijf na de hercontrole nog steeds niet voldoet aan de milieuwet- en regelgeving, dan wordt een sanctie opgelegd. Meestal is dat een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Ook kan het bedrijf worden stilgelegd of de vergunning worden ingetrokken.

 • Hercontrole

  Een hercontrole is een controle bij een bedrijf naar aanleiding van eerder geconstateerde overtredingen, bijvoorbeeld tijdens de integrale-, aspect-, of administratieve controle. Het doel van de hercontrole is vaststellen of de eerder geconstateerde overtredingen zijn opgeheven.

 • Integrale controle

  Een integrale controle is een controle bij een bedrijf waarbij alle aspecten van de milieuwet- en regelgeving die van toepassing zijn, worden gecontroleerd. Als tijdens de controle géén overtredingen zijn geconstateerd, ontvangt de ondernemer een 'in orde-brief'. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de ondernemer een sommatiebrief.

 • Aspectcontrole

  Een aspectcontrole is een controle bij een bedrijf waarbij één of meerdere aspecten van de milieuwet- en regelgeving die van toepassing zijn, worden gecontroleerd.

 • Gevelcontrole

  Een gevelcontrole is een controle bij een bedrijf waarbij wordt vastgesteld of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die onder de Wet milieubeheer vallen.

 • Administratieve controle

  Een administratieve controle is een controle bij een bedrijf waarbij administratieve stukken worden gecontroleerd.

 • Zelftoezicht