Aspectcontrole

Een aspectcontrole is een controle bij een bedrijf waarbij één of meerdere aspecten van de milieuwet- en regelgeving die van toepassing zijn, worden gecontroleerd.

Een aspectcontrole wordt uitgevoerd door een inspecteur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Tijdens deze controle kijkt de inspecteur naar de naleving van de voorschriften van één of meerdere aspecten. Als de zaken op orde zijn, ontvangt de ondernemer een 'in orde-brief'. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de ondernemer een sommatiebrief.

In deze brief staat wat de geconstateerde overtredingen zijn, wat de ondernemer moet doen om deze op te heffen en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Ook staat erin dat aan het bedrijf een sanctie wordt opgelegd als bij de hercontrole blijkt dat de overtredingen nog niet zijn opgeheven. De regionale milieupolitie krijgt altijd een afschrift van deze brief. Zij kan strafrechtelijk optreden tegen de strijdige situatie.