Verplaatsen of hergebruiken van grond binnen het werkgebied van de OD NHN

Op deze pagina staat alle informatie vermeld over de werkwijze van de gemeenten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en zijn ook alle bijbehorende nota’s en kaarten te downloaden. Ook staat hier de link naar de interactieve bodemkwaliteitskaart van de regio. Zo kunt u gemakkelijk zien, wat u met de vrijkomende grond kunt doen en aan welke regels u zich moet houden.

Direct naar: 

Interactieve bodemkwaliteitskaart 
 

Kaarten en nota's:  Regio Alkmaar   - Regio West Friesland  - Regio Kop van Noord-Holland

Formulier toets herkomst grond / historisch onderzoek

 

Bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota

Om conform het Besluit op een duurzame manier vorm te kunnen geven aan grondverzet, dient een gemeente te beschikken over een:

 • bodemfunctieklassenkaart
 • bodemkwaliteitskaart
 • bodembeheernota

De gemeenten in de regio hebben deze kaarten en de nota regionaal laten opstellen om het grondverzet binnen de regio mee te kunnen stroomlijnen.

Op de bodemfunctieklassenkaart is het gehele gebied van de regio ingedeeld in functies. Deze functies betreffen wonen, industrie en “niet ingedeeld” (o.a. het buitengebied). Een functie beschrijft (op hoofdlijnen) het gebruik van de bodem in het gebied.

Op de bodemkwaliteitskaart wordt de actuele kwaliteit van de bodem in de regio vastgelegd. Hiertoe is de regio ingedeeld in zones met dezelfde gemiddelde kwaliteit. De kwaliteit wordt onderverdeeld in achtergrondwaarden (ook wel AW2000 genoemd = schone grond), wonen (= licht verontreinigde grond) en industrie (= matig tot sterk verontreinigde grond). De zone-indeling is gebaseerd op gegevens over de gebruikshistorie, de bodemopbouw en de gemiddelde bodemkwaliteit van het gebied.

In de bodembeheernota is opgenomen welke landelijke regels en mogelijkheden er zijn voor grondverzet én welke regionale keuzes de gemeenten hebben gemaakt ten aanzien van grondverzet binnen de regio (= gebiedsspecifiek beleid). In de bodembeheernota zijn, naast de bodemfunctieklassenkaart en de bodemkwaliteitskaart, diverse ontgravings- en toepassingskaarten opgenomen waarin is weergegeven welke grond waar kan worden toegepast.

De bodemkwaliteitskaart doet een uitspraak over de algemene bodemkwaliteit van een zone en geldt daarom niet voor de volgende locaties:

 • verdachte of ernstig verontreinigde locaties.
 • locaties die historisch zijn belast door puntbronnen (bijv. fabriekslocaties of benzinestations).
 • locaties die liggen binnen een bijzonder beschermingsgebied.
 • van de kaart uitgezonderde locaties, zoals (voormalige) stortplaatsen en begraafplaatsen.

Daarom moet vóór het gebruik van de kaart altijd een historisch onderzoek worden uitgevoerd om te weten of de herkomst- of toepassingslokatie niet historisch belast is en of de bodemkwaliteitskaart geldig is. Hiervoor moet u het formulier toetsing herkomst invullen. Neemt u hiervoor contact op met de OD NHN.

Voor het toepassen van grond, bouwstoffen en baggerspecie van buiten de regio gelden over het algemeen de landelijke regels van het Besluit bodemkwaliteit.

Meldingsplicht

Het (her)gebruiken van grond, bouwstoffen en baggerspecie moet in veel gevallen van tevoren worden gemeld.

Melding vindt plaats via het landelijke meldpunt. Zij zorgen er voor dat de melding bij de OD NHN terechtkomt.

Bij de melding moeten diverse gegevens worden ingevuld over:

 • de kwaliteit van de toe te passen grond/baggerspecie/bouwstof,
 • de hoeveelheid,
 • de laagdikte,
 • de locatie waar de grond/baggerspecie/bouwstof vandaan komt,
 • de locatie waar de grond/baggerspecie/bouwstof zal worden toegepast,
 • de startdatum van het project.

Grond en baggerspecie

Toepassingen van grond en baggerspecie moeten in principe altijd worden gemeld, tenzij:

 • baggerspecie wordt verspreid op het aangrenzende perceel,
 • toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt door particulieren,
 • de toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Voorwaarde hierbij is dat de grond of baggerspecie ook afkomstig is van deze vestigingslocatie,
 • er schone grond of baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 wordt toegepast.

Meldingen moeten minimaal vijf dagen voor toepassing worden ingediend.

Als u schone grond en baggerspecie in hoeveelheden groter dan 50 m3 toepast, hoeft u slechts eenmaal de toepassingslocatie te melden.

Bij werkzaamheden in de grond, waarbij deze tijdelijk aan de kant wordt gezet en niet wordt bewerkt, kan de grond – zolang geen sprake is van ernstig verontreinigde grond - zonder melding worden teruggeplaatst. Hierbij valt te denken aan de aanleg van kabels en leidingen.

Bij een ingediende melding, waarbij het grondverzet plaatsvindt op basis van de regionale bodemkwaliteitskaart, hoeven geen aparte gegevens over de kwaliteit te worden ingediend. De bodemkwaliteitskaart is dan het bewijsmiddel. Wel moet in deze gevallen altijd een historisch onderzoek worden uitgevoerd.


Let op! Op dit moment is er slechts beperkt grondverzet mogelijk op basis van de bodemkwaliteitskaart. Er is in de meeste gevallen aanvullend PFAS-onderzoek nodig. Voor de reguliere stoffen geldt de bodemkwaliteitskaart uiteraard wel.

Bouwstoffen

De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van de meldingsplicht.

Voor twee categorieën geldt de meldingsplicht echter wel:

 • de toepassing van IBC-bouwstoffen* moet minimaal 30 dagen voor toepassing worden gemeld,
 • het opnieuw toepassen van bouwstoffen - zonder bewerking en onder dezelfde condities - door dezelfde eigenaar moet minimaal vijf dagen voor toepassing worden gemeld.


* Een IBC-bouwstof is een bouwstof die meer uitloogt, maar die nog wel aan de emissie-eisen voor geïsoleerde toepassingen voldoet.