Een eenvoudige sanering melden

Besluit Uniforme Saneringen

Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een verkorte procedure, die kan worden gebruikt bij eenvoudige saneringen. Een aantal procedurele stappen uit de gewone saneringspraktijk blijft achterwege.

Zo is het in de meeste gevallen niet nodig om uitgebreide onderzoeken uit te voeren, een saneringsplan op te stellen en een beschikking af te wachten. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) controleert uw melding. Als deze voldoet aan de randvoorwaarden, kunt u na vijf weken starten met de sanering.

BUS geldt voor drie saneringssituaties met elk een specifieke aanpak:

  • kleinschalig immobiel
  • kleinschalig mobiel
  • tijdelijk uitplaatsen

In alle gevallen gaat het om de sanering van een landbodem.

In de regeling en de handreiking BUS is uitgebreide informatie te vinden. Beide zijn als download beschikbaar op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor de categorieën immobiel, mobiel en tijdelijke uitplaatsing dient gebruik gemaakt te worden van de nieuwe pdf-formulieren. Deze zijn door de melders zowel handmatig als digitaal in te vullen. De formulieren zijn te vinden op de website van de rijksoverheid.

Op de website staat ook dit stappenschema voor de BUS-regeling, waarmee getoetst kan worden of de melding wel of niet voldoet aan de reikwijdte van BUS en over het invullen en verzenden van het formulier zelf.

Bij grondverzet van minder dan 10 m3 maakt u gebruik van de Regeling klein grondverzet. Uitleg over deze regeling vindt u via de link toelichting op de Regeling klein grondverzet.

Voor deze aanvraag kunt gebruik maken van het Meldingsformulier klein grondverzet.

Indienen van een melding per post of digitaal

-Melding per post indienen:

De volledig ingevulde BUS-meldingsformulieren met de bijlagen kunt u sturen naar:

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Postbus 2095

1620 EB Hoorn

De afhandeltermijn van een BUS-melding gaat in op het moment dat wij een complete melding, voorzien van alle relevante bijlagen en handtekening(en), per post hebben ontvangen en duurt maximaal vijf weken.

Indien de BUS-melding incorrect of onvolledig is ingevuld wordt u in de gelegenheid gesteld de melding aan te vullen. Wij streven een zo efficiënt mogelijke afhandeling van uw melding na.

-Melding digitaal indienen

U kunt uw melding digitaal indienen door:

  • Het BUS-meldingsformulier en eventueel het standaard machtigingsformulier BUS in te vullen, uit te printen en na ondertekening als één pdf-document in te scannen.
  • Elk bijbehorende bijlage/rapport/kadastrale gegevens als pdf aan te maken of in te scannen (één pdf per bijlage/rapport/alle kadastrale gegevens).
  • Het BUS-meldingsformulier en bijlagen per één mail (maximaal 10Mb) te verzenden naar Postbus@odnhn.nl.
  • Is uw melding groter dan 10Mb: stuur uw melding via WeTransfer naar Postbus@odnhn.nl.

Let op: Indien de melding niet op deze wijze digitaal wordt ingediend dan zal de melding niet worden geaccepteerd.