Wanneer moet ik een melding indienen?

U gaat bouwen, verbouwen of  andere werkzaamheden verrichten? Dan kan de bodem een belangrijke rol spelen. Waarom? Als het blijkt dat de bodem verontreinigd is dan kan het noodzakelijk zijn om een sanering uit te voeren. Dit moet u bij ons melden. Na goedkeuring krijgt u een schriftelijke toestemming bijvoorbeeld in de vorm van een vergunning.

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) kan een beoordeling of beschikking worden aangevraagd in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) wanneer sprake is van een:

  • Bodemonderzoeksrapport waaruit blijkt dat (vermoedelijk) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
  • Vermindering of verplaatsing van verontreiniging in de bodem.
  • Bodemsanering.
  • Evaluatierapport.
  • Nazorgplan.
  • Monitoringsrapport.
Bodemverzetmachine Let op!

Voor verontreinigingen in waterbodems zijn de hoogheemraadschappen het bevoegd gezag. Uitzonderingen moeten bij de OD NHN worden gemeld:

  • de verontreiniging van de waterbodem wordt veroorzaakt door een op het land gelegen bron;
  • in het verleden is een beschikking afgegeven, waarbij is bepaald dat sanering spoedeisend is en de evaluatie van de sanering nog niet door de provincie Noord-Holland is beschikt.