Asbest in de bodem

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar.

In het verleden is asbest veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken.

Door dumping, onzorgvuldige sloop en calamiteiten (brand) kan asbest op of in de bodem terechtkomen.

In de circulaire bodemsanering 2012 is in bijlage 3 het Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem "Protocol Asbest" opgenomen. Met het protocol asbest kan worden bepaald of sprake is van onacceptabele risico’s ten gevolge van de aanwezigheid van bodemverontreiniging met asbest en in hoeverre saneringsmaatregelen (op korte termijn) moeten worden getroffen.

Het protocol asbest is alleen van toepassing op historische waterbodem- en bodemverontreiniging met asbest. Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met asbest, ontstaan vanaf 1993, moeten (ongeacht het asbestgehalte) voor zover redelijkerwijs mogelijk is, volledig worden verwijderd. Volledig verwijderen betekent in het geval van asbest dat de verontreiniging tot de nulwaarde (detectiegrens) moet worden verwijderd.

Mensen vinden regelmatig resten van asbesthoudende materialen terug op of in de bodem, bijvoorbeeld stukken plaatmateriaal. Het is belangrijk dat het asbest snel wordt verwijderd om verdere verspreiding te voorkomen en de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Als u asbest vindt, dan is het belangrijk het zo spoedig mogelijk te laten verwijderen om verdere verspreiding te voorkomen en risico’s voor mens en milieu te beperken. Het verwijderen moet meestal door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.

Asbest op openbare plaatsen

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, moet u dit altijd melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Als het nodig is zal de gemeente het asbest zo snel mogelijk laten verwijderen en mogelijk ook onderzoek laten verrichten naar de mate van de verontreiniging. In sommige gevallen wordt het terrein afgezet gedurende het onderzoek.

Asbest op eigen terrein

Als u asbest aantreft op uw eigen terrein, bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbesthoudende materiaal. U moet zelf onderzoek laten verrichten naar de ernst van de verontreiniging. Een bodemonderzoek kunt u laten uitvoeren door een bodemonderzoeksbureau. Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de regels van de NEN 5707 (opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut).

De provincie is het bevoegd gezag op het gebied van asbestsaneringen.