Bodemverontreiniging melden

Een bodem is verontreinigd als er zoveel afwijkende stoffen in zitten dat deze niet geschikt is voor het bestemde gebruik. Sommige verontreinigingen zijn zichtbaar met het blote oog, andere komen pas aan het licht na een bodemonderzoek.

Of maatregelen nodig zijn, hangt af van de ernst van de verontreiniging en het gebruik van het terrein.

Een ieder heeft de plicht om een bodemverontreiniging te melden bij het bevoegd gezag.

Waar moet men melden?

De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van grondstromen. Het toezicht en de handhaving van grondstromen in Noord-Holland Noord wordt namens hen door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) uitgevoerd. U dient een verontreiniging dan ook te melden bij de OD NHN.

Verschil ernstig en niet-ernstig geval

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater verontreinigd is tot boven de interventiewaarde.
De interventiewaarde is een waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

Graven in verontreiniging

Als het sprake van het voornemen tot grondverzet van minder dan 10 m3 gebruikt u meldingsformulier klein grondverzet. In de Regeling klein grondverzet staan de voorwaarden (zie ook onze toelichting op de Regeling klein grondverzet). Wordt er meer grond verplaatst dan gebruikt u meldingsformulier BUS voor een eenvoudige sanering of meldingsformulier saneringsplan voor een complexe sanering.

Bevoegd gezag voor bodemverontreiniging

In Nederland zijn de provincies en enkele grote steden het bevoegde gezag voor het uitvoeren van de Wet Bodembescherming (Wbb).

De provincie en gemeenten in Noord-Holland Noord hebben deze bevoegdheid gemandateerd aan de OD NHN. Alleen voor de gemeente Alkmaar geldt dat zij zelf bevoegd gezag zijn voor verontreinigingen binnen hun gemeente.