Dit is de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voorheen RUD NHN

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heet per 1 juli 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Actueel

 • Deze zomer geactualiseerd rekenmodel voor stikstofdepositie 12 juli 2019

  Rijk en provincies hebben gezamenlijk afgesproken om tot die tijd geen toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden.

 • Kamerbrief minister Schouten met update voor korte termijn 02 juli 2019

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) informeert de Kamer naar aanleiding van het bestuurlijk overleg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van afgelopen vrijdag 21 juni jongstleden over de wijze waarop er kan worden omgegaan met de concrete situaties die op korte termijn spelen voor betrokken bedrijven en initiatiefnemers.

 • Het eLoket melding energiebesparende maatregelen is open

  Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U kunt uw rapportage indienen via het eLoket op de website van RVO.


 • Reactie minister Schouten op uitspraak Raad van State in zake het Programma Aanpak Stikstof 13 juni 2019

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere reactie gegeven op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zake het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

 • Reactie minister Schouten met update en stand van zaken PAS 24 juni 2019

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met een brief gereageerd op het verzoek om een inventarisatie van projecten, en een update van de stand van zaken met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof. Minister Schouten reageert ook namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 • RUD NHN krijgt nieuwe naam: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 12 juli 2019

  De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voert vanaf 1 juli 2019 zijn nieuwe naam: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Deze naamswijziging laat een accentverschuiving zien van louter uitvoering van taken naar ook advisering bij die uitvoering. Tegelijk met de nieuwe naam presenteren we een nieuwe huisstijl en logo.