Adviezen voor renovatie en nieuwbouw van utiliteitsgebouwen

Gaat u uw bedrijfsgebouw renoveren of wilt u een nieuw bedrijfspand bouwen? Hieronder vindt u enkele adviezen om de renovatie of nieuwbouw op een duurzame manier uit te voeren.

Energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen zijn (conform artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit) verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hier om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). De energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op.

In het artikel is de verplichting beschreven dat in dergelijke gebouwen alle maatregelen zijn genomen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Een terugverdientijd is mede afhankelijk van de energieprijs. Om onnodige discussies te vermijden zijn ter verduidelijking erkende maatregelen aangewezen per bedrijfstak.

Energieprestatie-eisen

Per 1 januari 2015 geldt een aanscherping van de energieprestatie-eisen voor utiliteitsgebouwen (50% t.o.v. 2007). Een verdere verlaging van die eisen volgt gefaseerd: het streven is de aanscherping naar bijna energieneutraal voor utiliteitsgebouwen per 31 december 2020.

Om dit te realiseren is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium van de planvorming vast te leggen dat het gebouw bij oplevering voldoet aan eisen op het gebied van duurzaamheid. Diverse programma’s zijn beschikbaar om prestatie-eisen vooraf vast te leggen en achteraf te toetsen. Men kan onder andere gebruik maken van GreenCalc, BREEAM, LEED of GPR-gebouw.

Duurzame (ver)bouw

Een eenvoudige manier om een bestaand gebouw te verduurzamen is door gebruik te maken van de menukaart duurzame bedrijfsgebouwen van het Servicepunt Duurzame Energie. Voor nieuwe gebouwen is een aparte menukaart gemaakt. De menukaarten zijn praktische hulpmiddelen die concrete informatie bieden om meer inzicht te krijgen wat de initiatiefnemer wil en welke keuzes gemaakt kunnen worden.

Om te komen tot een duurzaam pand heeft de OD NHN in samenwerking met gemeenten een praktische brochure 'Duurzaam bouwen en wonen in Noord-Holland Noord' ontwikkeld. In deze brochure worden verschillende varianten beschreven om (bijna) energieneutrale panden te bouwen. Verschillende technieken worden uitgelegd en maatregelen zijn doorgerekend zodat inzicht wordt verkregen in de (meer)kosten hiervan.

Subside-regeling

Via de SDE+ regeling is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de opwekking van duurzame energie. Op de website van de RVO vindt u een overzicht van landelijke financiële regelingen voor het verduurzamen van utiliteitsgebouwen.