Energie Efficieny Richtlijn (EED)

De energie-audit (het in kaart brengen van de mogelijke energiebesparende maatregelen) is van toepassing op de grote ondernemingen.

Europa vraagt haar lidstaten om het energieverbruik en de bijhorende emissies drastisch te verminderen. Dit is voor ondernemingen vastgelegd in de Energy Efficiency Directive (EED). De EED is op 10 juli 2015 in Nederland opgenomen in de ‘Tijdelijke regeling implementatie Richtlijn energie-efficiëntie’.

Voor wie?

Deze regeling geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen of meer. De regeling heeft bepaald dat de energie-audit inclusief een plan van aanpak uiterlijk op 5 december 2015 uitgevoerd had moeten zijn. Ook had het verslag binnen vier weken na uitvoering van de audit toegestuurd moet worden aan het bevoegd gezag. De energie-audit moet elke 4 jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de regeling toegelicht. Daar kunt u ook de veel gestelde vragen en antwoorden downloaden, alsmede een rapportageformat die gebruikt kan worden voor de energie-audit.

Naast de EED-regeling geldt:

Op het Energielabel is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) geen toezichthouder, maar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Indien voor een organisatie meerdere van bovenstaande zaken van toepassing zijn, kan het efficiënter zijn om deze zaken met elkaar te combineren in een onderzoek.

Meer informatie

Bovenstaande is eveneens toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst van 17 mei 2016 in het kantoor van de OD NHN. De daar getoonde presentaties en aanvullende informatie zijn hieronder te downloaden.

Na ontvangst van een energie-audit met het plan van aanpak wordt deze door de OD NHN beoordeeld. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een bedrijfsbezoek, waarbij ook een integrale controle plaats kan vinden op de kantoorgebouwen met een accent op de specifieke erkende energiemaatregelenlijst. Naar aanleiding van het bezoek ontvangt de organisatie een brief met daarin onze bevindingen en gemaakte afspraken.

De beoordeling van de energie-audit wordt ter kennisname aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gestuurd. Deze is verplicht de landelijke resultaten te rapporteren aan Europa.

Termijn

Organisaties dienden voor 1 september 2016 het artikel na te leven door een energie-audit aan de OD NHN te overleggen voor al de objecten die in gebruik zijn door de organisatie.

Op grond van de Wet milieubeheer moeten alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder worden uitgevoerd. Organisaties dienen een planning van de uitvoering (plan van aanpak) van de rendabele maatregelen bij de energie-audit te voegen.

Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt gecontroleerd of de overtreding is opgeheven. Indien blijkt dat de overtreding niet ongedaan is gemaakt, dient men er rekening mee te houden dat de OD NHN tegen deze overtreding kan optreden door gebruik te maken van de ter beschikking staande handhavingsmiddelen.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.J. Mulder telefoonnummer 088-102 18 38 of per e-mail rmulder@odnhn.nl.