Scholen

Lees meer over energiebesparing door scholen (PO en VO).

Energie Akkoord 2013

In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei in de Sociaal Economische Raad gesloten. Eén van de belangrijke doelstellingen in het akkoord is om gezamenlijk een extra bijdrage te leveren aan energiebesparing. De partijen van het akkoord spraken in dat kader onder andere af om zich in te zetten voor de realisatie van energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

Erkende Maatregelenlijsten

Deze energiebesparende maatregelen zijn ondergebracht in zogenaamde ‘erkende maatregellijsten’ en zijn verankerd in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Deze lijsten bevatten energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen en zijn bedoeld om bedrijven een hulpmiddel aan te reiken.

Wet- en regelgeving

Niet alle bedrijven (inrichtingen) vallen onder de Wet milieubeheer. Scholen zouden wel onder deze wet kunnen vallen. Dat zal het geval zijn wanneer de school activiteiten uitvoert die worden genoemd in Bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht. Denk hierbij aan het in gebruik hebben van een grote stookinstallatie of wanneer het bedrijfsmatige activiteiten onderneemt (bijvoorbeeld het verhuren van gebouwdelen waarmee winst wordt gemaakt). Ervan uitgaande dat een school wel onder de Wet milieubeheer valt, is men verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Hiervoor is artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit verantwoordelijk. De Rijksoverheid heeft hiervoor een stappenplan opgesteld om de maatregelen overzichtelijk te presenteren. Daarin is bepaald dat als een inrichting:

 • een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van  ≥ 50 000 kWh of;
 • een jaarlijks gasverbruik heeft van ≥ 25 000 m3 (aardgas equivalenten)

dan de wettelijke plicht geldt om alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

 
Europese Energie-efficiency Richtlijn (EED)

In 2012 stelde de Europese Commissie de Europese Energie-Efficiency Richtlijn vast. Deze richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020. In Nederland is de regeling in juli 2015 in werking getreden. Gevolg van het inwerking treden van de EED is dat bedrijven uiterlijk op 5 december 2015 een energie-audit hadden moeten uitvoeren. De audit moet elke vier jaar worden herhaald.

Voor wie geldt de EED (energie-audit)?

De EED geldt voor ondernemingen met meer dan 250 fte of met  een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Basisscholen vallen NIET onder de EED. Gemeenten vallen in de meeste gevallen wel onder de EED en moeten daardoor voor al hun gebouwen een energie-audit uitvoeren. Dus ook onderwijsgebouwen in eigendom van de gemeente. De gemeente is in sommige/veel gevallen auditplichtig voor de gebouwschil en de utilities (de verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld) van de onderwijsgebouwen.

Gezamenlijk doel

In de praktijk blijken veel scholen meer geld uit te geven aan de energiekosten voor gas en elektriciteit dan zij als vergoeding daarvoor ontvangen. Dat betekent dat zij jaarlijks gelden bestemd voor andere doeleinden moeten gebruiken om de tekorten op de post energiekosten aan te vullen. Als een dergelijk onderwijsgebouw nog 10, 20 of misschien wel 30 jaar geëxploiteerd gaat worden, moet over die periode een flink bedrag aangevuld worden op de post energiekosten. In veel van die gevallen is het waarschijnlijk zeer zinvol om zo snel mogelijk energiebesparende maatregelen te treffen.

Green Deal Scholen

Voor een extra impuls op het gebied van verduurzaming van onderwijsgebouwen hebben de onderwijs- en gemeentesector samen met de Rijksoverheid in november 2014 de Green Deal Verduurzaming Scholen (GDVS) gesloten als uitwerking van het Nationaal Energie-akkoord. Doel is versnelling van de verduurzaming van Primair-  en Voortgezet Onderwijsgebouwen, met name wat betreft energie en binnenmilieu, en verbetering van het leer- en werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten. De GreenDeal biedt geen directe financiële hulpmiddelen om maatregelen te treffen, slechts alleen voor onderzoek.

Financiële bronnen

 •   Eigen middelen
 •   Crowdfunding (bijvoorbeeld voor zonnepanelen)
 •   Leasen (installaties)
 •   Eigendom (tijdelijk) afstaan
 •   Geld lenen (bijvoorbeeld Schatkistbankieren)
 •   Prestatiecontracten (bij installaties)
 •   Levensduurbenadering (lagere onderhoudskosten)
 •   Totaalaanpak (bij nieuwbouw)
 •   Subsidies en projectvergoedingen (ISDE, SDE++, pilot Greendeal)
Frisse Scholen

Een Frisse School is een onderwijsgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort en licht en geluid. Energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms tegenstrijdig zijn. Voldoende ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, maar ventileren kost ook energie. Frisse Scholen werkt samen met de GreenDeal aan de gezamenlijke doelstellingen. Op de website van Frisse Scholen leest u alle informatie hierover.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.J. Mulder telefoonnummer 088-102 18 38 of per e-mail rmulder@odnhn.nl.