Externe veiligheid

 • Externe veiligheid in het kort

  Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s die worden veroorzaakt door de opslag, het gebruik, de productie en het transport van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen.

 • Bedrijven en instellingen

  Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) heeft als doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld, vanwege risicovolle bedrijven, tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee want bij een ongeval kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen waardoor er brand of een explosie ontstaat of een gifwolk vrijkomt.

 • Gevaarlijke stoffen

  Op de website Risico’s van stoffen zijn de milieunormen gepubliceerd die in Nederland gelden. Vergunningverleners, handhavers en bedrijven gebruiken deze website om na te gaan welke normen in welke situatie gelden voor welke stof.

 • Risicokaart

  De overheid heeft beleid ontwikkeld om de externe veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Een goed inzicht in en het overzicht van risico's op mogelijke rampen en ongevallen met gevaarlijke stoffen is hierbij belangrijk.

 • Vuurwerk

  Als binnen uw bedrijf consumentenvuurwerk wordt opgeslagen en verkocht, is hierop het Vuurwerkbesluit van toepassing. De OD NHN controleert namens de gemeente of bedrijven aan dit besluit voldoen.

 • Websites

  Wilt u meer weten over externe veiligheid? Meerdere websites bieden informatie over dit onderwerp.

 • Ongewoon voorval melden

  Binnen uw bedrijf kunnen situaties voorkomen die afwijken van het normale bedrijfsproces en die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo’n ongewoon voorval kan ingrijpende gevolgen hebben. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken is direct ingrijpen noodzakelijk.