Bedrijven en instellingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) heeft als doel de risico's waaraan bewoners in hun leefomgeving worden blootgesteld, vanwege risicovolle bedrijven, tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Dat kan bijvoorbeeld door voldoende afstand te houden tussen de risicobron en gebouwen, woningen, kantoorpanden, ziekenhuizen, scholen, etc. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) worden voor bepaalde bedrijfscategorieën de veiligheidsafstanden aangewezen.
 

Ruimtelijke ordening en milieu

Een belangrijk aspect is dat er goede afstemming tussen milieu en ruimtelijke ordening plaatsvindt. Integraal zal er naar omgevingsvergunningen worden gekeken en moeten risico's in de bestemmingsplannen worden meegenomen. In het besluit zijn bijvoorbeeld eisen opgenomen waaraan bedrijven met gevaarlijke stoffen moeten voldoen. Kwetsbare bestemmingen zoals woningen mogen van het besluit geen 'risicozones' meer zijn.
 

Raadplegen besluit

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de bijbehorende regeling kunt u online raadplegen via de website https://wetten.overheid.nl/
Meer informatie over externe veiligheid met betrekking tot inrichtingen is te vinden op de volgende website van Infomil: http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi/.