Externe veiligheid in het kort

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s die worden veroorzaakt door de opslag, het gebruik, de productie en het transport van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen.

Deze stoffen kunnen voorkomen binnen inrichtingen en via transportroutes zoals vaarwegen, treinrails, buisleidingen en verkeerswegen.
Wanneer in een bepaald gebied sprake is van opslag, vervoer, vervaardiging of productie van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, heeft men te maken met externe veiligheid. Deze stoffen nemen namelijk risico’s met zich mee, waardoor ze een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. Het is daarom belangrijk dat tijdens ontwikkeling van plannen, waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen, rekening wordt gehouden met wat de gevolgen kunnen zijn voor de omgeving.