Gevaarlijke stoffen

Op de website Risico’s van stoffen staat welke normen in welke situatie gelden voor welke stof.

Op de website http://www.rivm.nl/rvs/ zijn de milieunormen gepubliceerd die in Nederland gelden. Vergunningverleners, handhavers en bedrijven gebruiken deze website om na te gaan welke normen in welke situatie gelden voor welke stof.

Via het zoeksysteem kunt u eenvoudig vinden of een stof als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is aangemerkt. Of bijvoorbeeld als prioritair gevaarlijke stof in de Kaderrichtlijn Water. Ook vindt u de gevaarsindeling voor vervoer over de weg (ADR) en de restricties voor productie, handel en gebruik onder REACH.

Deze website is vrij toegankelijk en biedt actuele, geautoriseerde informatie over het veilig omgaan met stoffen. Specifieke informatie over de regelgeving vindt u onder meer op de website van InfoMil, https://www.infomil.nl/, en de REACH helpdesk http://reachhelpdesk.nl/.