Risicokaart

De overheid heeft beleid ontwikkeld om de externe veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Een goed inzicht in en het overzicht van risico's op mogelijke rampen en ongevallen met gevaarlijke stoffen is hierbij belangrijk.

Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is een landelijk register waarin informatie over risicovolle bedrijven en over het transport van gevaarlijke stoffen is vastgelegd. Het bevoegd gezag is verplicht om alle informatie te melden aan een centraal punt. Deze gegevens vormen de basis voor de risicokaart. De gevaarlijke stoffen waar het hier om gaat zijn met name (zeer) giftige-, explosieve- en brandbare stoffen of een combinatie hiervan.

De risicokaart is online te raadplegen via de volgende link: http://www.risicokaart.nl/