Transport gevaarlijke stoffen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee want bij een ongeval kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen waardoor er brand of een explosie ontstaat of een gifwolk vrijkomt.

Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de weg, het spoor, het water, de lucht of door ondergrondse buisleidingen. In Nederland zijn de meeste rijks- en provinciale wegen door de overheid aangewezen als routes waarlangs gevaarlijke stoffen kunnen worden getransporteerd: het Basisnet. Het basisnet stelt regels aan het vervoer van gevaarlijke stoffen via hoofdwegen, hoofdwaterwegen en hoofdspoorwegen. Het stelt grenzen aan de maximale risico’s die het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich mee mogen brengen, waarbij rekening wordt gehouden met de ruimtelijke plannen van gemeenten en de groei van het transport van gevaarlijke stoffen.

In Noord-Holland Noord zijn alleen hoofdwegen van toepassing. Hierdoor worden personen die in de buurt van deze transportroutes wonen of verblijven zo veel mogelijk beschermd tegen de risico’s die dit vervoer met zich meebrengt. Het doel van het basisnet is dus tweeledig: enerzijds wordt gewaarborgd dat het vervoer van gevaarlijke stoffen tussen industriële plaatsen nu maar ook in de toekomst mogelijk blijft en anderzijds worden de risico’s voor omwonenden beperkt. Het basisnet regelt de toegestane omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de aangewezen transportroutes.

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) regelt de ruimtelijke ordening rondom de transportroutes van gevaarlijke stoffen. Hier worden afstanden tussen transportroutes en gebouwen of woningen vastgelegd.

Ten slotte kunnen gevaarlijke stoffen ook via ondergrondse buisleidingen worden vervoerd. Regels ten aanzien hiervan zijn vastgesteld in het Besluit externe veiligheid Buisleidingen. De regels gelden voor de exploitant van buisleidingen en voor het bevoegd gezag.

Informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen kunt u online raadplegen via www.wetten.overheid.nl.