Wet milieubeheer en uw bedrijf

Als ondernemer heeft u te maken met de Wet milieubeheer. Deze wet schrijft geluidsnormen voor die de basis vormen voor geluidsvoorschriften voor uw bedrijf. Als ondernemer heeft u een verplichting om aan deze geluidsnormen te voldoen.

Dat kan betekenen dat u een geluidsonderzoek moet laten uitvoeren en voorzorgsmaatregelen moet nemen om geluidhinder te voorkomen

Geldt de Wet milieubeheer voor mij?

In vrijwel alle gevallen zal de Wet milieubeheer op u van toepassing zijn.

Activiteitenbesluit en milieuvergunning

In het Activiteitenbesluit staan geluidsvoorschriften die voor de meeste bedrijven van toepassing zijn. Het kan ook zijn dat voor uw bedrijf een milieuvergunning is verleend, dan zijn de geluidvoorschriften in de milieuvergunning van toepassing. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) beoordeelt aan welke geluidsnormen u moet voldoen als u een aanvraag voor een milieuvergunning indient. De ODNHN voert geluidsmetingen uit om te controleren of uw bedrijf binnen de geluidsnormen blijft. Deze meting kan ook plaatsvinden naar aanleiding van een klacht. Als de geluidsnormen worden overschreden is er sprake van een overtreding en dient uw bedrijf binnen de gestelde termijn actie te ondernemen.