Bouwen

Als de gemeente, een projectontwikkelaar, burger of een bedrijf bouwplannen heeft, toetst de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) deze plannen aan de wet- en regelgeving. Dit betreft onder andere de Wet geluidhinder, Wet Ruimtelijke Ordening en het Bouwbesluit.