Bouwvergunning en geluid

Als de gemeente, een projectontwikkelaar, burger of een bedrijf bouwplannen heeft in uw omgeving, toetst de OD NHN deze plannen aan de wet- en regelgeving. Het kan zijn dat een geluidsonderzoek moet worden uitgevoerd. De geluidsbelasting wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer.

In een geluidsonderzoek wordt berekend welke geluidsbelasting wordt verwacht. Uit het onderzoek kan tevens blijken of maatregelen getroffen moeten worden om de geluidsbelasting te beperken. Deze maatregelen kunnen variëren van technische maatregelen in het project tot geluidwerende maatregelen bij de omliggende woningen.