Wet milieubeheer en uw bedrijf

Als ondernemer heeft u te maken met de Wet milieubeheer. Deze wet schrijft geluidsnormen voor die de basis vormen voor geluidsvoorschriften voor uw bedrijf. Als ondernemer heeft u een verplichting om aan deze geluidsnormen te voldoen.

Dat kan betekenen dat u een geluidsonderzoek moet laten uitvoeren en voorzorgsmaatregelen moet nemen om geluidhinder te voorkomen

Geldt de Wet milieubeheer voor mij?

In de volgende gevallen zal de Wet milieubeheer op u van toepassing zijn; als u een (horeca-) bedrijf heeft of uw bedrijf staat op een industrieterrein. Maar ook de situatie is van belang; als u een bouwvergunning aanvraagt, een evenement wilt organiseren of omringende woningen bij u in de buurt melden geluidsoverlast veroorzaakt door uw bedrijf.

Milieuvergunning

In de milieuvergunningen worden voor bedrijven geluidsvoorschriften opgesteld. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) beoordeelt aan welke geluidsnormen u moet voldoen als u een aanvraag voor een milieuvergunning indient. Onze afdeling verricht geluidsmetingen om te controleren of uw bedrijf binnen de geluidsnormen blijft. Deze meting kan ook plaatsvinden naar aanleiding van een klacht. Als de geluidsnormen worden overschreden, dient uw bedrijf in opdracht van de OD NHN actie te ondernemen.