Knalapparatuur: melden of ontheffing aanvragen

Het is verboden volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om zonder melding of ontheffing een knalapparaat in te zetten ter voorkoming van vraatschade door vogels en wild. Bij de OD NHN kunt u een melding doen of een ontheffing van het verbod aanvragen voor de gemeenten Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Stede Broec en Texel. Zo kan onder voorwaarden toch een knalapparaat worden geplaatst.

Melding

In de gemeenten Medemblik, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen en Den Helder zijn door burgemeester en wethouders nadere regels voor het gebruik van knalapparatuur vastgesteld. Op grond van deze Uitvoeringsregels kan met een melding worden volstaan wanneer wordt voldaan aan een aantal voorschriften.

In deze voorschriften is onder meer bepaald dat een knalapparaat:

  • voor dezelfde teelt gedurende een maximaal aaneengesloten periode van 6 weken op hetzelfde perceel in gebruik mag zijn;
  • voor maximaal twee periodes van 6 weken per kalenderjaar op hetzelfde perceel mag worden toegepast;
  • op ten minste 200 meter van een geluidsgevoelig object moet worden opgesteld.

Wanneer niet aan alle voorschriften van de Uitvoeringsregels kan worden voldaan kan een ontheffing worden aangevraagd.

De eigenaar van het knalapparaat moet de OD NHN uiterlijk twee werkdagen voordat het knalapparaat in werking wordt gebracht, hiervan in kennis stellen, bij voorkeur via het e-mailadres van de OD NHN: postbus@odnhn.nl. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van het speciale meldingsformulier.

Een ingediende melding wordt niet gepubliceerd. Tegen een ingediende melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Ontheffing

Voor het gebruik van knalapparatuur in de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Hoorn moet een ontheffing worden aangevraagd. Deze gemeenten kennen geen meldingsplicht.

Vraag een ontheffing tijdig aan! Het knalapparaat mag pas in werking zijn als de ontheffing is verleend. Een verleende ontheffing wordt gepubliceerd en gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Door belanghebbenden kan tegen een verleende ontheffing bezwaar worden gemaakt. Aan de ontheffing zijn mogelijk kosten (leges) verbonden.

 

Aanvraagformulieren

De formulieren voor het indienen van een melding of het aanvragen van een ontheffing zijn hieronder te downloaden.

 

Heeft u nog niet eerder een melding ingediend of ontheffing aangevraagd, neem dan contact op met de OD NHN, om te vragen naar de mogelijkheden.

 

Heeft u nog niet eerder een melding ingediend of ontheffing aangevraagd, neem dan contact op met de OD NHN, om te vragen naar de mogelijkheden.

Voor het gebruik van knalapparatuur binnen de gemeenten Hollands Kroon en Texel is geen melding of ontheffing nodig als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- Gemeente Hollands Kroon    

 

- Gemeente Texel

 

Melden overlast

Regelmatig worden klachten ontvangen over knalapparaten die verkeerd zijn afgesteld. Ook worden knalapparaten geplaatst zonder dat daarvoor een melding is gedaan of ontheffing is verleend.

Alleen als u in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Medemblik of Stede Broec overlast ondervindt van knalapparatuur, kunt u binnen kantooruren contact opnemen met de OD NHN: 088-1021300.

In alle andere gevallen moet u zich wenden tot de gemeente waarin u de overlast ondervindt.

Buiten kantooruren kunt u bellen met het algemene nummer van de politie, telefoonnummer: 0900-8844.

Voor de duidelijkheid volgen hieronder de belangrijkste regels voor het gebruik van knalapparatuur:

  • Knalapparatuur mag alleen gebruikt worden als hiervoor een melding is ingediend of ontheffing is verleend.
  • De knalapparatuur mag alleen worden opgesteld op het aangevraagde perceel in de aangevraagde periode.
  • Het knalapparaat moet zó zijn geplaatst dat de loop van het kanon van de bebouwing is afgericht.
  • Het knalapparaat moet op ten minste 200 meter van woningen van derden worden opgesteld en ten minste 50 meter van de openbare weg.
  • Het aantal knallen is in de toegestane periode bedraagt maximaal 6 per uur.
  • In een stiltegebied bedraagt het aantal knallen in de toegestane periode maximaal 3 per uur.
  • Knalapparatuur mag alleen in werking zijn tussen 08.00 en 21.00 uur (in de gemeente Hollands Kroon en Texel tussen 07.00 en 21.00 uur).

Lees hier de uitvoeringsregels gebruik knalapparatuur