Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven vooraf toestemming van het bevoegd gezag nodig, alvorens zij kunnen starten met deze activiteit. Voor sommige activiteiten is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Een OBM is onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • m.e.r. - beoordelingsplicht;
  • afvalwerkende activiteiten;
  • het opbulken van herbruikbare grond;
  • het opslaan en opbulken van kunststofafval.

Aanvraag

U kunt uw OBM aanvragen via het Omgevingsloket Online

Nadat u de link heeft aangeklikt, begint u met het beantwoorden van de vragen in het scherm. Wanneer u alle voor u relevante vragen heeft beantwoord, krijgt u alle ingevulde gegevens te zien in een samenvattend scherm en kunt u uw aanvraag elektronisch indienen bij uw gemeente.

Om misbruik te voorkomen, verstuurt de internetmodule een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres. Het gebruik van algemene e-mailadressen zoals Hotmail, GMail en Yahoo is in verband met de anonimiteit niet toegestaan. U kunt géén digitale melding doen wanneer u alleen een dergelijk e-mailadres heeft.

Procedure

Wanneer de definitieve aanvraag is ontvangen, neemt onze inspecteur deze in behandeling. Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Iedereen kan eventuele zienswijzen inbrengen tegen het besluit.

Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat tevens ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

Duur van de procedure

Wanneer de aanvraag in behandeling is genomen, geldt een termijn van 8 weken. Indien er tevens een andere WABO-activiteit wordt aangevraagd, geldt een termijn van 6 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 weken.

Deze termijn kan worden stopgezet wanneer de aanvraag niet ontvankelijk blijkt of wanneer de OD NHN u als aanvrager om aanvullende gegevens vraagt. Zijn de gegevens compleet? Dan loopt de procedure weer verder. Zijn de gegevens niet compleet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.