Dronegebruik en Wet natuurbescherming

De dronegebruiker moet weten welke natuurdoelen het gebied heeft waar wordt gevlogen en inschatten welke mogelijke risico's het dronegebruik kan hebben. De piloot dient kennis te hebben van de Wet natuurbescherming, omdat die van toepassing is op alle activiteiten die een effect kunnen hebben op Natura 2000-gebieden.

Een basiswet uit de Wet natuurbescherming is de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving en voor Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat iedereen naar redelijkheid nadelige effecten:

  • moet voorkomen;
  • moet beperken;
  • ongedaan moet maken.

Belangrijke wetten


Enkele belangrijke wetten uit de Wet natuurbescherming voor dronegebruikers staan hieronder opgesomd:

  • Artikel 2.5 lid 1: Gedeputeerde staten verbieden of beperken de toegang tot een in hun provincie gelegen Natura 2000-gebied of een in hun provincie gelegen gedeelte van een Natura 2000-gebied, indien dat nodig is gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.
  • Artikel 2.7: Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.
  • Artikel 3.1 lid 4: Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
  • Artikel 3.1 lid 5: Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
  • Artikel 3.5 lid 1: Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
  • Artikel 3.5 lid 2: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

Vergunningaanvraag vliegen in Natura 2000-gebied