Automatische monitoring bassinwater

Ter bescherming van uw baders, bent u als houder wettelijk verplicht tweemaal per dag de kwaliteit van het zwemwater van al uw bassins te controleren. Dit staat beschreven in artikel 9, lid 1 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) en is verder uitgewerkt in bijlage 1 van het Bhvbz.

Voordelen monitoring

Uit de praktijk komt de vraag of het dagelijks door de houder uit te voeren onderzoek mag worden uitgevoerd met behulp van een (geautomatiseerd) monitoringsysteem. Dit is technisch mogelijk en heeft als voordeel: kostenbesparing, ontlasting van het badpersoneel en een betere beheersing van de waterkwaliteit door semi-continue meting en registratie van de waterkwaliteit. Op die manier kunt u sneller passende maatregelen nemen.

Voorwaarde

Een voorwaarde voor het toepassen van een monitoringsysteem is wel dat het op die manier wordt uitgevoerd, dat het zeker is dat de waterkwaliteit in alle bassins goed wordt bewaakt. De baders geen risico lopen.

In de notitie onderaan deze pagina worden de randvoorwaarden aangeven voor het toepassen van het monitoringsysteem. Aanpassingen van de voorwaarden worden doorgevoerd als dit noodzakelijk blijkt aan de hand van ervaringen in de praktijk.

 

Notitie monitoring bassinwater zwemgelegenheden