OD NHN

Per 1 januari 2014 zijn de milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West Friesland en de provincie Noord-Holland gefuseerd in de RUD NHN. Sinds juli 2019 is de naam veranderd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

De OD NHN is een 'no-nonsens'-organisatie in de uitvoering van haar taken. Met ongeveer 200 specialisten onder één dak verrichten wij onze taken zo efficiënt mogelijk. Bij de OD NHN werken onder andere bodemspecialisten, handhavers, vergunningverleners, juristen, klimaat- en geluidsspecialisten.

Werkgebied

Het gebied van de OD NHN bestaat uit 17 gemeenten met in totaal bijna 650.000 inwoners. Het is een zeer uitgestrekt gebied met meer dan 23.000 inrichtingen die vallen onder de Wabo en de Wet milieubeheer.

Welke taken worden uitgevoerd?

Voor alle organisaties zijn dit minimaal de zogenaamde “basistaken”. Hieronder vallen onder meer de uitvoering van wettelijke milieutaken (vergunningverlening, toetsing meldingen, toezicht en handhaving voor alle typen bedrijven en bodemsaneringen) die landelijk zijn vastgesteld.

Voor de gehele provincie voeren we taken uit op gebied van de Wet natuurbescherming, (oppervlakte)zwemwater en wegen en vaarwegen.