Regionale VTH strategie 2021-2023

De strategie vormt het raamwerk voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s van de OD NHN. De strategie is onderdeel van de beleidscyclus, zoals vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht, en anticipeert voor wat het betreft het onderdeel vergunningverlening op een voorgenomen wijziging van dit besluit. In de strategie zijn de prioriteiten, doelstellingen en werkwijze opgenomen over vergunningverlening, toezicht, handhaving en samenwerking met externe partners. De focus ligt op het basistakenpakket maar richt zich eveneens op het gehele milieutakenpakket voor gemeenten en de plustaken van de provincie die bij de OD NHN zijn ondergebracht.

Regionale VTH strategie 2021-2023 (huidige wetgeving)

Regionale VTH strategie 2021-2023 (Omgevingswet)