Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de OD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de OD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder. Deze nieuwsbrief Edward Stigter, gedeputeerde provincie Noord-Holland.

1. Even voorstellen….
“Sinds juni 2019 ben ik gedeputeerde Klimaat en Energie van de provincie Noord-Holland. Vanuit die functie ben ik lid van het dagelijks bestuur van de OD NHN. Hiervoor was ik directeur Beleid voor de Leefomgeving bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook heb ik gewerkt bij de ministeries van Infrastructuur en Milieu en VROM. Als gedeputeerde houd ik me onder meer bezig met de kansen en risico’s van de energietransitie voor Noord-Holland.”

Bestuurder Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland

2. Hoe kijkt u persoonlijk naar deze vorm van regionale samenwerking?
“Bij dossiers met grote maatschappelijke impact, zoals het Stikstofdossier of de Formule1, gaat het niet alleen om expertise op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving. Het afleggen van publieke en politieke verantwoording over de manier waarop die taken worden uitgevoerd, is ook ontzettend belangrijk. En dat laatste blijft de taak van het bevoegd gezag, van de overheden zelf. Dat lukt alleen als we elkaar goed en op tijd informeren. Daarom onderschrijf ik de oproep van directeur Rob van Doorn in de vorige nieuwsbrief voor open communicatie tussen bestuurders en de leiding van de OD NHN. Dat betekent ook dat bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit nog altijd belangrijk zijn binnen de OD.”

3. De OD NHN werkt voor u aan provincie brede taken, op welke wijze draagt de OD NHN bij aan de realisatie van uw beleidsdoelstellingen?
“De OD heeft daarbij een behoorlijke rol. Natuurlijk niet alleen als het gaat om het verlenen van vergunningen, het toezicht en de handhaving, maar ook als inhoudelijk specialist op het gebied van bodem, natuur en hygiëne en veiligheid van zwemgelegenheden. De omgevingsdienst is voor de provincie een belangrijke gesprekspartner bij de verbetering van het beleid op die gebieden – binnen de bestaande wetgeving uiteraard. Zij zien immers wat in de praktijk wel en niet goed werkt.”

4. In welk provinciaal dossier heeft de OD NHN een positieve rol gespeeld en wat was die rol?
“Het Stikstofdossier is denk ik het meest actuele en prangende voorbeeld. De OD NHN voert voor de provincie de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving uit op het gebied van de Wet natuurbescherming. En onder die wet valt ook stikstof. Zoals iedereen weet, is het een ontzettend complex dossier met heel veel publiciteit en waar veel mensen van alles van vinden. De medewerkers van de omgevingsdienst hebben hun kennis en kunde ingezet om de beleidsregels “intern en extern salderen” tot stand te brengen en om de vergunningverlening weer op gang te brengen.”

5. Welke toegevoegde waarde heeft de OD NHN volgens u voor de regio Noord-Holland Noord in het bijzonder?
“De OD draagt natuurlijk in belangrijke mate bij aan leefbaarheid, door de ‘normale’ taken op VTH-gebied. Maar wat ik bijzonder vind, is dat ze dat ook proberen te doen op een klantvriendelijke manier voor de vergunninghouders. Dat zie je bijvoorbeeld in het efficiënt koppelen van gemeentelijke en provinciale taken. Zo zijn er gezamenlijke controles bij zwembaden en sauna’s door handhavers voor zwemwater en milieu, respectievelijk een taak van de provincie en de gemeente. Dat is wel zo overzichtelijk voor de vergunninghouders.”

6. Welke uitdagingen ziet u in de loop van deze bestuursperiode nog voor de organisatie?
“De invoering van de Omgevingswet gaat veel impact hebben. Niet alleen op de uitvoering van de taken, maar op de hele organisatie. Dan is er ook nog de uitvoering van het ICT-project en het programma ‘Een sterker fundament’, waarbij we onder meer een nieuwe financieringsvorm onderzoeken. Die projecten grijpen ook nog eens allemaal op elkaar in, dus dat is bij elkaar een behoorlijke operatie.”

7. Wat wilt u de OD NHN daarin als portefeuillehouder IPO, Rijk en (handhavings)partners meegeven?
“Samen zorgen we voor een gezonde leefomgeving voor iedereen in Noord-Holland. Een goede samenwerking tussen alle partners, tussen de verschillende omgevingsdiensten en met het IPO en het Rijk zijn daarbij essentieel.”

8. Tot slot: aan wie wilt u het stokje overdragen en waarom?
“Ik wil het stokje graag overdragen aan Bart Nootebos, wethouder in Stede Broec, AB-lid en betrokken vanaf de oprichtingsfase en daarmee ons oudst zittende bestuurslid. Ik ben vooral heel benieuwd wat hij in die tijd heeft zien veranderen.”