Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden

Voortvloeiend uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming (Wnb).

In Noord-Holland bevinden zich verschillende Natura 2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden is bepaald welke natuurlijke kenmerken beschermd zijn, behouden moeten blijven of uitgebreid moeten worden. Dit zijn de zogenaamde instandhoudingsdoelen. Het kan daarbij gaan om planten en om dieren.

Uitvoeren activiteiten

Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die een negatieve invloed kunnen hebben op deze instandhoudingsdoelen. Indien dat wel zo is, wordt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag een strenge toets aangelegd, waarmee de alternatieven voor de activiteit worden beoordeeld.

Voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten, moet u mogelijk een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een nieuwe koeienstal wordt gebouwd of als een groot evenement wordt georganiseerd.

Vliegen met een drone

Het kan zijn dat u wilt gaan vliegen met bijvoorbeeld een drone, klein sportvliegtuig, een watervliegtuig, een helikopter en/of een luchtballon. Indien u voor de starts en landingen een zogenaamde TUG-ontheffing moet aanvragen en de locatie voor de starts en landingen ligt nabij een Natura2000-gebied in Noord-Holland, moet er ook een toetsing plaatsvinden in het kader van de Wet natuurbescherming.

Let op: Als u wilt gaan vliegen met een drone verzoeken wij u uiterlijk vier weken van tevoren een volledig ingevulde aanvraag met een  vliegplan bij ons aan te leveren. Deze termijn is nodig om uw aanvraag te beoordelen en om een correct onderbouwd besluit af te geven. Wij verzoeken u daarnaast de informatie op onze pagina voor het vliegen met een  drone goed door te nemen voordat u een verzoek bij ons indient. Tot slot willen wij u wijzen op de verplichting tot het betalen van leges. Voor een vergunning in het kader van Gebiedsbescherming bedraagt deze € 2.250,-. Voor het aanvragen van een vergunning gebruikt u het aanvraagformulier vergunning Gebiedsbescherming.

Vergunning aanvragen of advies

Voor het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor gebiedsbescherming, klik op de link hieronder. Indien u gebruik maakt van het aanvraagformulier dient u een definitieve aanvraag in.
Wilt u alleen een advies, stuur dan uw adviesverzoek met bijbehorende documenten naar postbus@odnhn.nl

Wettelijke termijnen

Als een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming is of wordt gedaan, wordt deze aanvraag voortaan behandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV). De reden hiervoor is dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1507) een uitspraak heeft gedaan die noopt tot het volgen van de UOV.  Hierop zijn geen uitzonderingen (meer) mogelijk. 
Door de toepassing van de UOV geldt een langere beslistermijn dan geldt op grond van de Wet natuurbescherming.
Omdat wij  de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) op de voorbereiding van de besluiten over gebiedsbescherming (o.a. stikstof) moeten toepassen bedraagt de beslistermijn 6 maanden (artikel 3.18 Awb).

Leges

Let op; per 1 januari 2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. In het aanvraagformulier is aangegeven of er leges van toepassing zijn. Meer informatie en de tarieven zijn te vinden op: https://www.noord-holland.nl/Loket/Vergunningen_en_meldingen

 

Formulier start werkzaamheden - Aanvraagformulier vergunning Gebiedsbescherming

 

Voorwaarden vergunning   -    Handtekeningfomulier bij aanvraag Wnb  -   Vliegen met een drone

 

  Toezicht en handhaving        Checklist aanvraag agrarischCheklist aanvraag industrie  -

 

Checklist aanvraag woningbouw