Verordening N2000-gebieden

 

Provincie Noord-Holland; Verordening Natura 2000-gebieden Noord-Holland.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2016 tot vaststelling van de Verordening Natura 2000-gebieden Noord-Holland.  

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 6 september 2016, met kenmerk 837611/836731;

Overwegende dat Provinciale Staten op grond van artikel 2.9, derde lid van de Wet natuurbescherming een verordening kunnen vaststellen op grond waarvan het verbod, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, niet van toepassing is op aangewezen categorieën van projecten, onderscheidenlijk andere handelingen;

Gelet op artikel 2.9, derde lid van de Wet natuurbescherming;

Besluiten vast te stellen:

Verordening Natura 2000-gebieden Noord-Holland