Voorwaarden vergunning

U moet een vergunning aanvragen als:

• u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in of nabij een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied;
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren;
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een negatief effect hebben op de planten- en diersoorten, waarvoor het gebied is aangewezen;
• deze activiteiten niet genoemd zijn in een Natura 2000-gebiedbeheerplannen.


U heeft geen vergunning nodig voor het weiden van vee en het uitrijden van mest in en nabij een Natura 2000-gebied.
Voor aanvragen omtrent stikstof bent u verplicht de AERIUS berekening uit te voeren en mee te sturen met het aanvraagformulier.

Onderaan de pagina vindt u een link naar de Natura 2000-gebieden pagina van de Provincie Noord-Holland; Natura 2000-gebieden

Termijn


De provincie neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De provincie kan deze termijn verlengen met 7 weken.