Voorwaarden vergunning

U moet een vergunning aanvragen als:

• u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in of nabij een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied;
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren;
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een negatief effect hebben op de planten- en diersoorten, waarvoor het gebied is aangewezen;
• deze activiteiten niet genoemd zijn in een Natura 2000-gebiedbeheerplannen.

U heeft geen vergunning nodig voor het weiden van vee en het uitrijden van mest in en nabij een Natura 2000-gebied.
Voor aanvragen omtrent stikstof bent u verplicht de AERIUS berekening uit te voeren en mee te sturen met het aanvraagformulier.

Onderaan de pagina vindt u een link naar de Natura 2000-gebieden pagina van de Provincie Noord-Holland; Natura 2000-gebieden

Wettelijke termijnen
De wettelijke termijn voor de beslissing op uw stikstofaanvraag (via afd. 3.4. Awb (UOV)) bedraagt 6 maanden na ontvangst van uw aanvraag (art. 3.18 Awb).
De wettelijke termijn voor de beslissing op uw aanvraag niet zijnde stikstof bedraagt 13 weken na ontvangst van uw aanvraag (art. 5.1 Wnb). Het bevoegd gezag kan de termijn met eenmaal 7 weken verlengen. Indien wij hiertoe besluiten, ontvangt u van ons een brief.