Bomenkap melden

In Nederland wordt bos beschermd door de Wet natuurbescherming hoofdstuk 4 Houtopstanden (voorheen: Boswet). Daarin staat dat mensen die bos willen kappen, dit voor gedeputeerde staten moeten melden bij de OD NHN.

U moet minimaal één maand van tevoren het voornemen tot kappen van bomen melden bij de OD NHN.
Na ontvangst van de kapmelding bent u verplicht een maand te wachten voordat u mag kappen. De OD NHN beoordeelt de melding en houdt toezicht. U moet binnen één jaar na melding starten met de kap en binnen drie jaar na de kap herplanten. Dat moet op dezelfde grond als waar is gekapt. De herplant dient bij voorkeur te worden uitgevoerd door middel van natuurlijke verjonging.

Leges

Let op; per 01-01-2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. Voor het melden van een kap bent u geen leges verschuldigd. Voor het aanvragen van een ontheffing voor de wachtverplichting of een uitstel of compensatie voor de herplantplicht, ben u wel leges verschuldigd. Meer informatie en de legestarieven zijn te vinden op: https://www.noord-holland.nl/Loket/Vergunningen_en_meldingen

Stappenplan
Doorloop altijd eerst het Stappenplan kapmelding onderaan deze pagina voor het invullen van het juiste formulier.

De Wet natuurbescherming houtopstanden is van toepassing bij de kap van bomen buiten de bebouwde kom, bij een bos dat groter is dan 1000 m2 of dat bestaat uit rijbeplanting van meer dan 20 bomen.

In bepaalde gevallen kunt u compensatie van de herplant of een ontheffing van de wachtverplichting aanvragen via dit formulier. In uitzonderlijke gevallen kunnen gedeputeerde staten een kapverbod opleggen ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.
 

Klik hier voor de overzichtskaart grenzen bebouwde kom (de niet gekleurde delen bevinden zich buiten de bebouwde kom)

 

Stappenplan kapmelding    - Kapmelding    - Verzoek o.a. uitstel kapmelding