Aangepaste werkwijze uitvoering Wet natuurbescherming

De provincie past de werkwijze aan voor uitvoering van de Wet natuurbescherming per 1 augustus 2021. Het gaat om het afhandelen van de vraag of een vergunning/ontheffing dan wel een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Bestuurlijke rechtsoordelen worden niet meer gegeven.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of voor een project een vergunning (hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden) of een ontheffing (hoofdstuk 3 soortenbescherming of hoofdstuk 4 bescherming houtopstanden) nodig is, dan wel een verklaring van geen bedenkingen voor de afgifte van een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Het antwoord dat geen vergunning/ontheffing of verklaring van geen bedenkingen nodig is, is een bestuurlijk rechtsoordeel. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven met ingang van 1 augustus 2021 geen bestuurlijke rechtsoordelen meer omdat de rechtsbescherming onzeker is en het stellen van beperkingen of voorwaarden niet mogelijk is.

Wel wordt algemene informatie gegeven aan de hand waarvan de vragensteller of Burgemeester en wethouders van een gemeente zelf kunnen vaststellen of een vergunning/ontheffing dan wel een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Aan de hand van die informatie bepaalt een initiatiefnemer of een gemeente zelf of een vergunning/ontheffing dan wel een verklaring van geen bedenkingen aan de orde is. Initiatiefnemer of gemeente kan aan de hand daarvan bepalen of een aanvraag wordt ingediend of verklaring gevraagd. Een aanvraag voor een vergunning/ontheffing wordt ingediend met een formulier dat te vinden is op de website www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming. Een verklaring van geen bedenkingen dient een gemeente in.

Als geen vergunning of ontheffing nodig is en wel een aanvraag wordt ingediend of een verklaring van geen bedenkingen wordt gevraagd, volgt een positieve weigering. Een positieve weigering is een besluit waarin de Gedeputeerde Staten de aanvraag voor een vergunning of ontheffing afwijzen omdat voor een project geen vergunning nodig is. Een positieve weigering kan voorwaarden of beperkingen bevatten. Voor een belanghebbende (de aanvrager maar ook een derde-belanghebbende) staat bezwaar en beroep open tegen een positieve weigering.