Bij wie moet ik overlast van meeuwen binnen bebouwde kom melden?

Uitgangspunt is dat het verboden is om vogels, dus ook meeuwen:

  • te doden of te vangen;
  • opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van meeuwen te vernielen, te beschadigen of nesten weg te nemen;
  • meeuweneieren te rapen of bij zich te hebben;
  • meeuwen opzettelijk te storen, behalve als het verstoren niet van invloed is op de staat van instandhouding van de soort.

Ontheffing verboden

De OD NHN kan echter in sommige gevallen ontheffing verlenen van de verboden uit de Wet natuurbescherming. De ontheffing wordt slechts afgegeven als:

  • er reeds aantoonbaar diverse maatregelen genomen zijn om de overlast tegen te gaan, zoals netten op daken, vliegers, schriklinten, flitsmolens, etc;
  • de volksgezondheid of de openbare veiligheid in het geding komt;
  • de meeuwensoort niet in een ongunstige staat van instandhouding verkeert (informatie in te winnen via www.sovon.nl).

Indien de meeuwen niet broeden/geen nest hebben en niet negatief worden beïnvloed in hun lokale voorkomen, mogen de meeuwen zonder ontheffing worden verjaagd.

De gemeenten Alkmaar en Haarlem hebben een uitzonderingspositie. Deze gemeenten is het, op basis van een door de Minister aan deze gemeenten afgegeven ontheffing t.b.v. onderzoek, mogelijk gemaakt verder gaande maatregelen te nemen ter bestrijding van meeuwenoverlast. Via het gemeenteloket van één van deze gemeenten kunt u voor meeuwenoverlast terecht bij;