Is mijn ontheffing of vergunning ná 1 januari 2017 nog wel geldig?

In hoofdstuk 9 van de Wet natuurbescherming, met name de artikelen tot en met artikel 9.9, is bepaald dat reeds verleende ontheffingen en vergunningen op grond van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet van kracht blijven. Mogelijk zijn er vanaf 1 januari 2017 wel nieuwe soorten binnen een  plangebied beschermd, omdat in de Wet natuurbescherming de soortenbescherming is veranderd. Als er schade kan ontstaan aan nieuwe beschermde soorten of hun leefgebied, is er sprake van een overtreding. Zo spoedig mogelijk moet u nagaan wat de  effecten van de nieuw beschermde soorten voor een  project zijn. Mogelijk moet u een aanvullende ontheffing aanvragen.