Kan ik vooraf advies inwinnen bij de OD NHN?

De OD NHN voert de taak vergunning- en ontheffingverlening, alsmede het toezicht op en de handhaving van de Wet natuurbescherming uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. De OD NHN heeft bij aanvragen voor ontheffingen en vergunningen een toetsende functie die uitmondt in een besluit, positief of negatief over een vergunnings- of ontheffingsaanvraag. Daarbij past niet dat de OD NHN vooraf adviseert over de inrichting of vormgeving van een activiteit. In de fase waarin plannen worden vormgegeven en activiteiten worden bedacht kan de OD NHN, gelet op zijn besluitvormende bevoegdheden, nog geen rol spelen. In deze fase dient een initiatiefnemer zich te wenden tot een onafhankelijk adviseur zoals een ecologisch adviesbureau.  Als er sprake is van een concreet project of activiteit met een onderliggende (ecologische) toetsing kan de OD NHN uitsluitsel geven over de Wet natuurbescherming. Indien nodig zal er op dat moment een (voor)overleg plaatsvinden.